นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("บริษัท") เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ และจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับอย่างเข้มงวดในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ส่งให้โดยผู้ใช้ ผู้ใช้ได้รับการแนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("ถ้อยแถลง") อย่างรอบคอบเพื่อความเข้าใจในนโยบายของบริษัท และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บนแอปพลิเคชันของ บริษัท ที่ แอปพลิเคชัน TutorBay บน AppStore และ Google Play ("แอปพลิเคชัน") ถ้อยแถลงนี้ใช้ได้กับทั้งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนของแอปพลิเคชัน หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับถ้อยแถลงนี้ขอให้ท่านติดต่อส่วนบริการลูกค้าของบริษัทที่หมายเลข 0-2635-0455 หรือ info@tutorbay.co
วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ในการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้อาจเปิดเผยหรืออาจมีการขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูล เพื่อได้รับประโยชน์และสิทธิจากบริการต่างๆ ของแอปพลิเคชันนั้น อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลของตนแก่บริษัท แม้ว่าผู้ใช้ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารและ / หรือข้อมูลตามที่มีการร้องขอบนแอปพลิเคชัน บริษัทจะไม่สามารถให้บริการบางอย่างบนแอปพลิเคชันในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการตามที่มีการร้องขอ วัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและข้อมูลบนแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียง สิ่งต่อไปนี้
 • ก) ช่วยให้ผู้เรียนที่กำลังมองหาผู้สอน ("นายจ้าง") พบกับผู้สอนที่กำลังมองหาผู้เรียน ("ผู้หางาน") และให้ความช่วยเหลือนายจ้างในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครกับงานสอนที่ว่าง
 • ข) เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งานที่นำเสนอโดยแอปพลิเคชันและจดหมายข่าว ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวิชาที่รับสมัคร และสื่อส่งเสริมการตลาดต่างๆ
 • ค) ดำเนินการและติดตามการสอบถามและการร้องเรียนของผู้ใช้งาน
 • ง) เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เกี่ยวกับประกาศแจ้งการบริหารจัดการแอปพลิเคชันและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันของตน และเพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลหรือคำขอของผู้ใช้
 • จ) เพื่อช่วยให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการตลาด และเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ภายในอื่นๆ ในอนาคต
 • ฉ) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้
 • ช) เพื่อได้รับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งานในการวิเคราะห์การใช้งานของแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้มีการพัฒนาต่อไป
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ประเทศที่อาศัย สัญชาติ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ไม่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในบางครั้งบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมและ / หรือข้อมูลจากผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอย่างถูกต้องจากบริษัทจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้เท่านั้น และบริษัท จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและข้อมูลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามสถานการณ์ที่ระบุไว้ภายใต้ส่วนที่ได้รับสิทธิในการ "เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูล"
การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล
บริษัทตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ให้เป็นความลับและ / หรือไม่เปิดเผยเรื่องต่อไปนี้ โดยทั่วไปบริษัทจะเปิดเผยและ / หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลให้กับลูกค้าองค์กรของบริษัทที่ได้ร้องขอเป็นการเฉพาะสำหรับการร้องขอข้อมูลดังกล่าวและ / หรือข้อมูลกับผู้ใช้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยและ / หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวและ / หรือข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้ใช้ตามกรณีดังต่อไปนี้
 • ก) กรณีที่ได้มีการเปิดเผยและ / หรือถ่ายโอนข้อมูลและ / หรือข้อมูลให้แก่ผู้จัดหาภายนอกใด ๆ หรือผู้ให้บริการที่บริษัท อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวและ / หรือข้อมูลและผู้ที่จะอำนวยความสะดวกในการให้บริการบนแอปพลิเคชันอย่างถูกต้อง
 • ข) กรณีที่ข้อมูลและ / หรือข้อมูลที่เปิดเผยและ / หรือถ่ายโอนไปยังตัวแทนใด ๆ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่บริษัทให้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวและ / หรือข้อมูลอย่างถูกต้อง
 • ค) กรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวและ / หรือการถ่ายโอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่จะปกป้องและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
 • ง) กรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดไว้เพียงการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายบนแอปพลิเคชัน
 • จ) กรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ / หรือโอนถ่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาและ / หรือปรับปรุง บริการบนแอปพลิเคชัน
 • ฉ) กรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับตามหมายศาลหรือคำสั่งศาล
การใช้งานแอปพลิเคชัน จะถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงที่จะให้ความยินยอม และมอบอำนาจให้แก่บริษัทในการเปิดเผยและ / หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของตนภายใต้สถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น
การรับจดหมายข่าว / ข่าวสารทางการตลาด
บริษัทอาจส่งจดหมายข่าวของแอปพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานสอนว่าง และข่าวสารทางการตลาดโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับบริษัทเป็นครั้งคราว โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมต่อสมาชิก "ตามการเลือกรับ หรือไม่รับ" ข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว ในส่วนนี้ผู้ใช้อาจเลือกที่จะลงทะเบียนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกรับข่าวสารดังกล่าวด้วยการเข้าสู่การลงทะเบียนหรือบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันหรือคลิกที่ลิงก์อัตโนมัติที่ปรากฏในจดหมายข่าวหรือข้อความ
การเข้าถึง
ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนและข้อมูลที่เก็บไว้กับบริษัท โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทที่หมายเลข 0-2635-0455 หรือ info@tutorbay.co ผู้หางานสามารถที่จะเลือกแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการเข้าสู่แอปพลิเคชันในส่วนของ"แก้ไขโปรไฟล์" ในกรณีที่ผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆ บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้ให้รายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน บริษัทจะตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ใช้ร้องขอ และบริษัทพยายามที่จะดำเนินการให้ทุกเมื่อที่สามารถจะดำเนินการได้แต่บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควรจากผู้ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น
แคชและการบันทึกไฟล์
บริษัทไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ใดๆ ในขณะที่ผู้ใช้เข้าชมและเรียกใช้แอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชัน บริษัทจะบันทึกรายการเข้าชมของผู้ใช้เท่านั้น และบริษัทไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือข้อมูล ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันจะบันทึกชื่อโดเมนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์และติดตามหน้าแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้เยี่ยมชมและเก็บข้อมูลดังกล่าวใน "แคช" และรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) ประเภทของอุปกรณ์ ที่นำเข้าสู่แอปพลิเคชัน / หน้าที่ออกจากแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ วัน / เวลา และการคลิกข้อมูล จะถูกเก็บในแฟ้มบันทึก การดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้จะทำได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการดำเนินการดังกล่าวขึ้น บริษัทไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติในลักษณะดังกล่าวข้างต้นกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ โดยทั่วไป บริษัทจะใช้ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติดังกล่าวเพื่อประเมินจำนวนของผู้ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อวัดความนิยมในส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้และจำนวนของรายการในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท การวัดรูปแบบทราฟฟิกของผู้ใช้และการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามส่วนที่ทางแอปพลิเคชันได้รับสิทธิในหัวข้อ "การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล"
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
แอปพลิเคชันอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากผู้ใช้อาจถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกในเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ได้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและใช้บริการในเว็บไซต์นั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ตัดสินใจที่จะคลิกบนโฆษณาหรือลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นการให้อนุญาตแก่ผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ที่จะถือว่าเป็นส่วนตัวและเป็นความลับซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยในเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ ถ้อยแถลงนี้มีผลบังคับต่อเฉพาะแอปพลิเคชันของบริษัทเท่านั้น ผู้ใช้บริการได้รับการย้ำเตือนแล้วว่า ถ้อยแถลงนี้ไม่ถือเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจมีความเสี่ยงในการเปิดเผยบนเว็บไซต์อื่นๆ มากกว่าการเปิดเผยบนแอปพลิเคชันของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้บริการพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ นั้นด้วย
ตัวอย่างการรับรองจากผู้ใช้งาน
บริษัทลงประกาศการรับรองจากผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้ ก่อนที่จะประกาศตัวอย่างคำรับรองจากผู้ใช้ บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนในการโพสต์ชื่อของผู้ใช้ในประกาศพร้อมคำรับรองของผู้ใช้
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้มีความสำคัญต่อบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทได้กำหนดมาตรการอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการซึ่งเป็นมาตรการการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกัน การปกป้องและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ให้แก่บริษัทจะเข้าถึงได้โดยผู้มีอำนาจของบริษัทเท่านั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต และบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของถ้อยแถลงนี้เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของตนจะได้รับการเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งไปยังแอปพลิเคชัน ทั้งในระหว่างการส่งข้อมูลและเมื่อบริษัทได้รับข้อมูล อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการในการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการในการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น บริษัทจึงมีความพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งหมด
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลของผู้ใช้ บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้อย่างปลอดภัยในระบบของบริษัท โดยอยู่ในบังคับข้อกำหนดของกฎหมาย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในถ้อยแถลงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลของผู้หางานจะได้รับการเก็บรักษาไว้โดยบริษัทภายหลังมีการหยุดการให้บริการที่เกี่ยวข้องจนกว่าผู้หางานขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนและ / หรือข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทหรือยุติการเป็นสมาชิกของตน
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขถ้อยแถลงนี้ได้ทุกเมื่อตามที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านถ้อยแถลงนี้เสมอ หากบริษัทตัดสินใจที่จะปรับปรุง แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยแถลง บริษัทจะเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้รับทราบ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นยังหน้าแอปพลิเคชันนี้และ / หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้ผู้ใช้จะได้รับทราบว่าข้อมูลใดที่บริษัทเก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูลของบริษัท และมีการใช้ภายใต้สถานการณ์ใด ในกรณีที่บริษัททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในถ้อยแถลงนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบบนแอปพลิเคชัน ทางอีเมลหรือโดยวิธีการของการแจ้งให้ทราบในหน้าแรกของบริษัท